Liên hệ với VietHan
    Thôn Liễn Hạ, Đại Xuân, Quế Võ Bắc Ninh

    Tel: (0222) 3864464, 0974356788